Сет Електроник постои од 1994 год. Работиме со резервни делови од областа на електрониката, тиристорски модули, диодни модули, монтажа и продажба на мернорегулациона опрема.

Застапници сме на неколку светски реномирани фирми од оваа област.

Работиме со инженеринг, изведување и монтажа на индустриски ормари за контрола и регулација на процесно водење, фреквентна регулација на електро моторни погони, температура, притисок, пумпни станици, автоматско управување и визуелизација на хидрофорски и пумпни станици, водоводни системи, резервоари, системи за омекнување на вода и сл.

X